JUDr. Jan Bělecký

Kladu důraz především na efektivitu a kvalitu poskytovaných právních služeb.

Nabízím rychlá a efektivní řešení Vašich záležitostí

Jsem advokát se sídlem v Rakovníku. V roce 2015 jsem ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od té doby se věnuji advokacii. Při poskytování právních služeb ode mě můžete očekávat jednání na rovinu a striktní dodržování všech zásad advokátní etiky. Primárním cílem je pro mne vždy dosáhnout nejlepšího výsledku pro svého klienta. Pokud hledáte kvalitní a dostupné právní služby, neváhejte mě kontaktovat, abychom spolu mohli Váš případ nezávazně projednat.

Jan Bělecký

Služby

Občanské právo ​

Náhrady škod, vymáhání pohledávek, sepis smluv a dohod, převody nemovitostí, dědická řízení.

Pracovní právo ​

Odškodnění pracovních úrazů, spory o platnost, resp. neplatnost udělených výpovědí z pracovního poměru, spory o odstupné.

Rodinné právo

Svěření nezletilých dětí do péče rodičů, výživné pro děti, výživné mezi manželi, rozvody manželství, vypořádání společných jmění manželů.

Trestní právo​

Komplexní pomoc a obhajoba či zastoupení všech osob, kterých se dotýká probíhající trestní řízení (osoby podezřelé, obviněné, obžalované, poškozené (oběti trestných činů), osoby, jejichž majetek mohl být trestním řízením dotčen ale i osoby odsouzené.

Obchodní právo

Zakládání společností, sepis obchodněprávních smluv, vymáhání pohledávek obchodního charakteru.

Správní právo

Právní poradenství a zastoupení v řízeních před úřady, např. zastoupení v řízeních o přestupcích před obecními úřady, v řízeních před katastrálními úřady.

Ceník

Odměna za advokátní služby je v každé věci závislá na dohodě mezi advokátem a klientem a skládá se dopředu formou záloh.

Pakliže o odměně neuzavřeme konkrétní dohodu, vypočítá se odměna za advokátní služby dle advokátního tarifu – viz. níže.

 

Odměna dle adv. tarifu

Advokátní tarif (vyhl. Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb.) je podzákonný právní předpis, který upravuje odměnu advokáta za poskytnuté právní služby pro případ, že se advokát se svým klientem nedohodne na jiném způsobu odměňování. Nejedná se tedy o smluvní odměnu. Dle advokátního tarifu se vypočítá odměna za provedený úkon právní služby, ke kterému vždy náleží paušální náhrada hotových výdajů ve výši 300,- Kč. Vynásobením odměny za jeden úkon právní služby počtem provedených úkonů právní služby se vypočte celková odměna za právní služby. Primárním smyslem advokátního tarifu je ochrana klienta, neboť pokud se dopředu s advokátem nedohodne na jiné odměně, je odměna limitována právě advokátním tarifem. Vedle odměny náleží advokátovi též náhrada hotových výdajů, cestovné a promeškaný čas.

Hodinová odměna​

Hodinová neboli časová odměna je typ smluvní odměny, kdy se celková odměna odvijí od času stráveného vyřízováním dané právní záležitosti advokátem. V případě hodinové odměny účtuji v závislosti na složitosti a náročnosti každého případu částku v rozmezí 1.200,- Kč až 1.800,-  Kč za hodinu práce. Hlavními nevýhodami tohoto způsobu odměňování jsou relativní netransparentnost, kdy není možné dopředu klientem ani advokátem přesně  odhadnout, kolik času si vyřizování každého konkrétního případu vyžádá a dále skutečnost, že klient nemá k dispozici žádný kontrolní mechanismus, kterým by si mohl ověřit, že advokát skutečně strávil vyřizováním právní záležitosti tvrzený čas.

Podílová odměna ​

Podílovou odměnu je možné si sjednat v případech, kdy předmětem právní služby je zejména vymožení finanční částky, ať již v soudním sporu či v rámci mimosoudního jednání. V takovém případě klient dopředu advokátovi neplatí nic, případně minimální částku a advokát je klientem odměňován až podílem na vymožené či vyjednané částce. V tomto případě výhoda pro klienta spočívající v tom, že neskládá dopředu advokátovi žádné zálohy, je kompenzována zpravidla vyšší finální odměnou, nežli kterou  by klient zaplatil dle advokátního tarifu či hodinové odměny.

Často kladené otázky

Prvotní konzultaci do 30 minut poskytuji zdarma. V případě konzultace nad 30 min zaplatíte 500,- Kč.

Ano konzultaci lze poskytnout v rámci možností telefonicky či např. přes Skype a obdobné internetové aplikace zdarma.

Ano můžete. Na webových stránkách jsou jednotlivé právní záležitosti uvedené pouze příkladem, není možné vyčerpat veškeré situace, kdy je potřebná odborná pomoc advokáta, neváhejte mě kontaktovat v jakékoliv právní záležitosti.

Odměna advokáta se řídí primárně dohodou mezi ním a jeho klientem. Základními možnostmi jsou hodinová odměna za práci advokáta v sazbě 1.500,- Kč či dohoda o procentuální odměně z vysouzené částky. Pakliže nebude dohoda mezi klientem a advokátem uzavřena, či se naopak advokát s klientem takto dohodnou, vypočítá se odměna dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. (tzv. advokátní tarif), která se řídí počtem provedených úkonů právní služby, když odměna za každý z těchto úkonů právní služby je odvozená od tzv. tarifní hodnoty v právní věci, což představuje zpravidla finanční vyjádření hodnoty věci, o kterou se vede spor. Platby na odměnu advokáta se skládají zpravidla dopředu formou záloh.

V určitých případech je možné, že klient advokátovi nic neplatí a advokát svoji odměnu přesto dostane. Jedná se o případy, kdy klient nemá potřebné finanční prostředky na hájení svých práv. V takových případech je možné, aby soud ustanovil klientovi advokáta svým rozhodnutím a odměna advokáta je poté hrazena přímo soudem. V omezeném rozsahu poskytuji právní pomoc obětem trestných činů zcela zdarma.

Kontakty